آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل المیرا طایفه
S3 : 20:59:08 | com/org
المیرا طایفه 
کارشناس نرم افزار
web Design 
شعر و ادبیات،تاتر و سینما و مطالعه و فلسفه 
 
۲۴ خرداد ۱۳۹۳