کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل سارا عمادی
S3 : 18:41:56 | com/org
سارا عمادی 
زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی  
آزاد واحد تهران-شمال  
کارمند 
تیاتر / فیلم / موسیقی / کتاب / طبیعت گردی و سفر  
تهران  
۱۱ مهر ۱۳۹۴