تیوال | پروفایل ابوالقاسم کریمی
S2 : 09:11:38
ابوالقاسم کریمی 
حقوق
کارشناسی  
آزاذ 
شعر 
صلح طلب/طرفدارآشتی ملی/بیش فعال مستقل محیط زیست/کنشگراجتماعی/شاعر/نویسنده/طرفدارفرضیه گایا/فرزندزمین 
تهران  
۱۰ شهریور ۱۳۹۷