تیوال | پروفایل ابوالقاسم کریمی(فرزندزمین)
S3 : 06:50:28
ابوالقاسم کریمی(فرزندزمین) 
حقوق
کارشناسی  
آزاذ 
شعر 
صلح طلب/طرفدارآشتی ملی/بیش فعال مستقل محیط زیست/کنشگراجتماعی/شاعر/نویسنده/طرفدارفرضیه گایا/فرزندزمین 
تهران  
۱۰ شهریور ۱۳۹۷