تیوال | پروفایل فرزاد سنایی
S2 : 18:37:44
فرزاد سنایی 
رشته ای بر گردنم افکنده دوست...
دانشم ناچیز شرمنده عقلم... 
تکه نانی هست... 
سر سوزن ذوقی... 
خود نیز نمی دانم... 
سابقه داری در زندان دنیا... 
تهران / ز شهر عشقم و گمنام کوی خویشتنم  
۰۷ آذر ۱۳۹۳