تیوال | پروفایل FARZIN
S3 : 13:12:18
FARZIN 
اقتصاد نظری
کارشناسی  
دانشجو 
 
تهران / تهران  
۰۲ شهریور ۱۳۹۲