کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل فاطمه نادری
S3 : 10:20:23 | com/org
فاطمه نادری 
ادبیات نمایشی
کارشناسی  
دانشجو 
تئاتر سینما نقاشی 
تهران  
۱۵ دی ۱۳۹۶