تیوال | پروفایل رضا میم
S3 : 21:04:30
رضا میم 
برق کنترل
کارشناسی ارشد  
بازرگانی فرش...آکادمی ریاضی 
نویسندگی..بازیگری..پیاده روی .. کوهنوردی..سینما.. 
درست نمیدانم ... مثل کودکی نوپا..نمیدانی غریب بودن بهتر است یا قریب فریب؟! سود بهتر است یا سواد؟! شور اول است یا شعور؟! آغاز کردن سخت تر است یا پایان؟! فرقیست بین تهی بودن و پوچی!! پوچ یعنی انتخاب هیچ ...تهی یعنی پر از چیز های ناچیز فریاد رسا تر است یا س 
تهران  
۲۹ فروردین ۱۳۹۳