کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل فرشته
S3 : 18:20:02 | com/org
فرشته 
کارشناسی ارشد تحلیل سیستمهای اقتصادی
کارشناسی ارشد  
کارشناس مالی و اقتصادی 
تاتر، موسیقی، شعر.... 
تهران / تهران  
۰۵ تیر ۱۳۹۲