تیوال | پروفایل محمدرضا قائمی
S2 : 08:05:04
محمدرضا قائمی 
ارشد ژنتیک بیومتری، ارشد ادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد  
مترجم ، مدرس ، محقق ، تحلیلگر و... 
موسیقی، فیلم ، ترانه ، تحلیل مدل های خطی به منظور برآورد های ژنتیکی، طراحی الگوریتم ، شبیه سازی ، برآورد ژنومیک و پرتئومیکس و... 
تهران  
۲۸ شهریور