آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل Gharoun
S3 : 23:25:51 | com/org
Gharoun 
مکانیک
کارشناسی ارشد  
صنعتی مالک اشتر 
مدرس دانشگاه، سرپرست مکانیک پروژه ساختمانی 
سینما، تئاتر، فوتبال 
تهران / تهران  
۱۹ شهریور ۱۳۹۰