تیوال | پروفایل Gharoun
S3 : 22:56:17
Gharoun 
مکانیک
کارشناسی ارشد  
صنعتی مالک اشتر 
مدرس دانشگاه، سرپرست مکانیک پروژه ساختمانی 
سینما، تئاتر، فوتبال 
تهران / تهران  
۱۹ شهریور ۱۳۹۰
نمایش‌های ‌تماشا کرده
مار بازی | ۴★ برنارد مرده است | ۱★