آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل محمد قدس
S3 : 15:17:49 | com/org
محمد قدس 
مهندس کامپیوتر
مدیرIT  
تهیه کنندگی و مدیریت تولید تاتر 
تهران  
۲۶ فروردین ۱۳۸۹