کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل گلشن قربانیان
S3 : 15:36:21 | com/org
گلشن قربانیان 
معماری کامپیوتر
کارشناسی ارشد  
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 
مهندس کامپیوتر/عکاس 
عکاسی داستان نویسی موسیقی تئاتر 
تهران / تهران  
۰۵ اسفند ۱۳۹۲