تیوال | پروفایل علی تاجیک
S2 : 23:13:58
علی تاجیک 
مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد  
 
عکاسی-فیلم-تیاتر 
تهران / تهران  
۲۰ بهمن ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
آشویتس زنان | ۵★ عاشقانه های نا آرام | ۱★ دژاوو | ۱★ سعدی | ۵★ غبار | ۱★ سقراط | ۵★ پاییز | ۵★ عزیز شنگال | ۵★ سیستم گرون هلم | ۵★ قطع دست در اسپوکن | ۵★ مرگ فروشنده | ۱★ مردی برای تمام فصول | ۱★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
پرویز (هنر و تجربه) | ۵★