تیوال | پروفایل جواد حقی
S3 : 22:35:45
جواد حقی 
کارشناسی  
 
هنر و مطالعه 
همه کس طالب یارند چه هشیار چه مست..... همه جا خانه ی عشق است چه مسجد چه کنشت 
ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل ..... تو پس پرده چه دانی، که که خوب است و که زشت 
تهران  
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
عامدانه، عاشقانه، قاتلانه | ۵★