تیوال اظهری | دیوار
S3 : 16:17:34
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
ساغرم من ساغردلدادگی...
برلب تیغ جنون،دیوانگی...
ساقی لب تشنه ی عشق حزین...
باتومیشدرفت تاپروانگی...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آتش خاکسترم لیک نیستم سوزان دوست...
ای که سوزاندی مراباآتش خاکسترت...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آتش خاکسترم لیک نیستم سوزان دوست...
ای که سوزاندی مراباآتش خاکسترت...
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سایبان بی پناهی سایه هایم راگرفت...

بین عجب مهری!، سرقت آیینه ها...
رضا میم، آرزو نوری، نیلوفر ثانی، امین و نینو این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
شمع کاشانه ی دل بین،که چنین میسوزد

گویی ازمحنت واز آب شدن می ترسد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خاطرات عمررفته درنظرگاهم نشسته
برسپهرلاجوردی آتش آهم نشسته
ای خدای بی نصیبان طاقتم ده طاقتم ده
قبله گاه ماغریبان طاقتم ده طاقتم ده
کیمیا TAV، زهره، رضا میم و مهدی میرزا این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آنکه بود بهای همه چیزش دل ما...

به بهای بی بهایی همه بهایش بفروخت...
رها، امین، امیر هوشنگ صدری، صبا فرزانه و حمید بدر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آنکه بود بهای همه چیزش دل ما...

به بهای بی بهایی همه بهایش بفروخت...
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
اظهری
درباره نمایش دن کامیلو i
این دست برای تبرکه،نه زدن...
ایمان روحانیه ولی ترس جسمانی!
دوشیزه روبینیای عزیز به جان خودت نباشه به جان خودم انقدرکه پیش تواعتراف کردم پیش مسیح نکردم!
مذهب 1000سیاست800...
مسیح : دستهای تو برای تبرک کردنه ، نه زدن !
دن کامیلو : یا مسیح ! دستها برای تبرک کردنه ، پاها چی ؟ پاها چی ؟ پاها ...
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خواستم کامی ازمی بگیرم وبوسم لب جام
چرخ دوری زدوخشت لب ایوانم کرد...
حمید عظیمی و وحید hoo این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
اظهری
درباره نمایش خرمگس i
خداحافظ خونه ی باروتی!...

اینجا قحطی عشقه...

زمین هم منو مدام بالا میاره وتحویل مرگ میده...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سلام ودرودبردوستان تیوالی
بازی آقای رازانی وخانم محرابی درخورتحسین وخوب بودند
نکته ای که باعث کسالت ویکنواختی دربرخی پرده هامیشد(مثل پرده ی دوبرادر و...)سنگین بودن یک طرف صحنه بابازی خوب بازیگر-وسبک وشایدبهتربتوان گفت فقدان (ضعف)بازی بازیگرمکمل بودکه نمایش روتحت تأثیرقرارمی دادوصحنه هایی عکس این موضوع بودندوصحنه هایی که خانم محرابی حضورداشتندعلاوه بربازی خوبشون- به دلیل تنهابازیگرزن این نمایش فضارو تلطیف ودربرخی مواردکه بازی بازیگرنقش مقابلشون ضعیف بودقابل تحمل می نمود.
اظهری
درباره نمایش خرمگس i
تئاتری بابازیهای روان وخوب که علاوه برتلخ کامی های روزگار بخصوص بی رحمی هاوجفای جنگ وخشونت که درخودجای داده بود چاشنی این تلخی هاراباژانری کمدی آمیخته بود.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید