تیوال | پروفایل هاله گ
S3 : 09:04:43
هاله گ 
MBA
کارشناسی ارشد  
صنعتی شریف 
کارشناس بازار سرمایه 
 
تهران  
۱۶ بهمن ۱۳۹۱