آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل حمید رضایی
S3 : 07:15:32 | com/org
حمید رضایی 
 
موسیقی...سینما... ادبیات و سه تارم 
در این غربت قریب عطر تو را از کدامین طوفان باید خاست...  
 
۲۴ اسفند ۱۳۹۳