کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل حمید شهسواری
S3 : 02:17:22 | com/org
حمید شهسواری 
کامپیوتر
برنامه نویس 
سینما - تیاتر - موسیقی - گردش و طبیعت گردی  
/ تهران  
۱۴ شهریور ۱۳۹۳