آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل حنانه جعفری نژاد
S3 : 08:45:26 | com/org
حنانه جعفری نژاد 
کارگردانی نمایش
کارشناسی  
تهران مرکزی هنر و معماری 
بازیگر 
تیاتر 
 
۲۵ دی ۱۳۹۴