تیوال | حامد اصغرزاده: کافیست از جایمان بلند شویم غرور جای ما مینشیند و
S3 : 07:09:22
کافیست
از جایمان بلند شویم
غرور
جای ما مینشیند
و من و تو آرام
ایستگاه بعدی
پیاده میشویم


از: خود