تیوال | حامد اصغرزاده: من همانم ستاره ی آن روزها درآسمانت اگر... این تلسکوپ
S2 : 21:52:03
من همانم
ستاره ی آن روزها
درآسمانت
اگر...
این تلسکوپ لعنتی را
به روز نمیکردی


از: خود