تیوال | حامد اصغرزاده: فنجانم تهی شد و چه تلخ بود تنهائی فنجانِ همیشه
S3 : 06:36:52
فنجانم
تهی شد
و چه تلخ بود
تنهائی
فنجانِ همیشه پر ِمقابل بود

از: خود
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید