آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل زهره عمران
S3 : 09:04:32 | com/org
زهره عمران 
معماری
کارشناسی  
کارگردان ، معلم و ....... 
تئاتر، شعر ، نمایشنامه نویسی، ماکت سازی و....... 
شاعری نمی دانم ......  
تهران / تهران  
۰۷ اسفند ۱۳۹۲