آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل هدا تورنگ
S3 : 03:14:27 | com/org
هدا تورنگ 
کارشناس ارشد شبکه
کارشناسی ارشد  
کارمند 
شعر و ادبیات - تئاتر 
بازیگر تئاتر Instagram: hoda_t 
تهران  
۱۳ بهمن ۱۳۹۲