آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل حسین بنیاد
S3 : 12:07:14 | com/org
حسین بنیاد 
فیلم سازی
کارشناسی  
کارگردان تئاتر- دستیار تولید و دستیار کارگردان  
تاتر و سینما 
ماییم و نوای بی نوایی بسم اله اگر حریف مایی  
تهران / تهران  
۱۶ بهمن ۱۳۹۴