تیوال | پروفایل ایمان نامیا
S3 : 12:59:07
ایمان نامیا 
حقوق
کارشناسی ارشد  
وکیل 
شعر؛ادبیات؛تئاتر،موسیقی؛کوه،تی آرایکس،بدنسازی،بوکس 
هرزگاهی شعرزبانه میکشد...مراعشق دراین زمانه می کُشد. amaghedel@ 
تهران / تهران  
۱۱ بهمن ۱۳۹۷