آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل امپرسیونیست
S3 : 04:49:19 | com/org
امپرسیونیست 
فلسفه
ندارم اما اگه منظور منبع درآمده ؛ از هنر و ادبیات 
زیادن ، اما لزومن تمام وقت و همیشگی و همراهِ هم نیستن ، با تغییر مود و فازم اونها هم جابه جا میشن .  
تلاشم اینه سرمستی و وجد و وجدانِ آرام ؛ پیش بَرنده ی زندگی و اعمالم باشه . به هیچ قانون و ایده ی دیگه ای پایبند نیستم .  
/ تهران  
۱۱ تیر