آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل ایرج جوخانی
S3 : 11:59:11 | com/org
ایرج جوخانی 
علوم ارتباطات اجتماعی
کارشناسی  
کارمند 
هنرهای نمایشی 
فعال در زمینه تهیه خبر/ گزارش نویسی اقتصادی 
تهران / تهران  
۲۶ فروردین ۱۳۹۷