تیوال | پروفایل ایرج جوخانی
S3 : 14:30:15
ایرج جوخانی 
علوم ارتباطات اجتماعی
کارشناسی  
کارمند 
هنرهای نمایشی 
فعال در زمینه تهیه خبر/ گزارش نویسی اقتصادی 
تهران / تهران  
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
وقتی همه خواب بودیم | ۵★ سه کیلو ۲۵۰ گرم | ۵★ هنگامه آینه | ۵★ اصل ۴۴ قانون اساسی | ۱★ پنجاه پنجاه | ۵★ حکم مرگ به سبک ارمنی ها | ۵★ اتینا | ۱★ کالیگولا | ۱★ آوازخوان طاس | ۴★ تمام زنان اجنه‌ی شیخ محمود | ۵★ شب دوازدهم | ۱★ بنگاه تیاترال | ۱★