آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل حسین رسولی
S3 : 13:46:04 | com/org
حسین رسولی 
مدیریت رسانه
کارشناسی ارشد  
ژورنالیست 
تئاتر سینما کتاب 
تهران / تهران  
۰۹ دی ۱۳۹۱