کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل حسین رسولی
S3 : 21:43:15 | com/org
حسین رسولی 
مدیریت رسانه
کارشناسی ارشد  
ژورنالیست 
تئاتر سینما کتاب 
تهران / تهران  
۰۹ دی ۱۳۹۱