آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل جهان
S3 : 04:32:02 | com/org
جهان 
مهندسی مکانیک
کارشناسی  
کارمند 
نوشتن - تاتر - سینما - موزیک 
یه روز رمان بلند خودم رو می نویسم ، امیدوارم 
تهران / تهران  
۱۰ فروردین ۱۳۹۷