آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل جواد بیات
S3 : 14:51:46 | com/org
جواد بیات 
کامپیوتر
کاردانی  
آزاد کرج 
عکاس سینما 
 
هیچ اگر سایه پذیرد من همان سایه ی هیچم .... 
تهران / تهران  
۱۸ تیر ۱۳۹۲