کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل ژاله اسماعیلی
S3 : 11:40:57 | com/org
ژاله اسماعیلی 
ادبیات انگلیسی
کارشناسی  
شهید بهشتی 
 
تئاتر سینما موسیقی شعر کتاب 
تهران / تهران  
۲۸ شهریور ۱۳۸۹