تیوال | سید مهدی موسوی: به بهار بدهکارم دست کم یک شعر برای هر شکوفه به
S3 : 12:51:36
به بهار بدهکارم
دست کم یک شعر برای هر شکوفه


به پنج شنبه بدهکارم
دست کم یک شعر برای هر ثانیه


به تو بدهکارم
دست کم یک جان
برای هر لبخند!

---علی محمد مودب