تیوال | سید مهدی موسوی: هاردی:میخوام ازدواج کنم لورل:با کی؟ هاردی:معلومه دیگه,با
S2 : 20:27:19
هاردی:میخوام ازدواج کنم
لورل:با کی؟
هاردی:معلومه دیگه,با یه زن.مگه تو کسیو دیدی که با یه مرد ازدواج کنه؟
لورل:اره
هاردی:کی؟
لورل:خواهرم.