تیوال | سید مهدی موسوی: بیرون جنگ خاموشی و فراموشی‌‌ست. با من درون همین
S3 : 13:06:07
بیرون
جنگ خاموشی و فراموشی‌‌ست.

با من
درون همین شعر بنشین.
من از عاشقانی می‌گویم
که نداشتم،
تو از سفرهایی بگو
که نرفتی.

بیرون
آدم می‌کشند...

-مژگان عباسلو