آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل بابک کاردوست
S3 : 05:05:19 | com/org
بابک کاردوست 
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
کارشناسی ارشد  
تربیت مدرس 
کارشناس تجهیزات پزشکی 
 
تهران / تهران  
۰۶ دی ۱۳۸۹