تیوال | پروفایل کسری ناری
S2 : 08:38:24
کسری ناری 
مدیریت
کارشناسی  
 
تمام شاخه های هنر  
به واقغ این شعر است که مرا به وجود آورده 
تهران / تهران  
۳۱ فروردین ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
در بارانداز | ۵★ آنسفالیت | ۱★ مرگ فروشنده | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
خشم و هیاهو | ۳★ اژدها وارد می شود | ۵★ لانتوری | ۵★ نفس | ۱★