آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل کسری ناری
S3 : 20:12:37 | com/org
کسری ناری 
مدیریت
کارشناسی  
 
تمام شاخه های هنر  
به واقغ این شعر است که مرا به وجود آورده 
تهران / تهران  
۳۱ فروردین ۱۳۹۳