آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل کیوان اسماعیلی
S3 : 23:03:04 | com/org
کیوان اسماعیلی 
عکاسی
کارشناسی ارشد  
 
 
من دانش آموخته کارشناسی ادبیات از دانشگاه آزاد و کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر می باشم. همچنین مقطع کارشناسی ارشد پژوهش هنر را در دانشگاه مازندران با پایان نامه ای در حوزه سینما و فلسفه به پایان رسانده ام. 
عکاسی تصویربرداری کارگردانی نقدنویسی  
تهران / تهران  
۲۱ شهریور ۱۳۹۲