آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل کورش سلیمانی
S3 : 14:52:12 | com/org
کورش سلیمانی 
تئاتر (کارشناسی کارگردانی - کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی) _ دانشگاه تهران - هنرهای زیبا
کارشناسی ارشد  
 
 
 
۳۱ مرداد ۱۳۹۶