آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل کیانوش ایازی
S3 : 05:52:08 | com/org
کیانوش ایازی 
لیسانس بازیگری
کارشناسی  
بازیگری و کارگردانی تئاتر 
 
تهران  
۱۵ بهمن ۱۳۹۲