تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک): ‏ابر بارنده به دریا می گفت: گر نبارم تو کجا دریایی؟ در
S3 : 07:41:34
‏ابر بارنده به دریا می گفت:
گر نبارم تو کجا دریایی؟
در دلش خنده‌کنان دریا گفت:
ابر بارنده
تو هم از مایی...

حمید مصدق