تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک) درباره نمایش هفت دقیقه: اینجا به ما گفتند برای رسیدن به آزادی باید از کارگر
S3 : 18:24:44
اینجا به ما گفتند برای رسیدن به آزادی باید از کارگر بگذریم .....