تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک) درباره نمایش هفت دقیقه: اینجا به ما گفتند برای رسیدن به آزادی باید از کارگر
S3 : 21:47:06
اینجا به ما گفتند برای رسیدن به آزادی باید از کارگر بگذریم .....
انقلاب کارگر شمالی و جنوبی را جدا میکند ....
۱۴ اردیبهشت
عجب
۲۰ خرداد
در تهران فقط یک برج و یک خیابان نامش آزادی است ....
۲۰ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید