تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک) درباره نمایش حذف به قرینه‌ی معنوی: هگل میگه .... همه شخصیت های بزرگ تاریخ یکبار پیش از
S2 : 12:09:35
هگل میگه ....
همه شخصیت های بزرگ تاریخ یکبار پیش از این ظاهر شدن اما! اما فراموش کرده بگه بار اول در قالب تراژدی و اینبار به صورت کمدی.......