تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک): ما از ترس طرد شدن مدعی شدیم کسی هستیم که نبودیم. ترس
S2 : 18:45:17
ما از ترس طرد شدن مدعی شدیم کسی هستیم که نبودیم. ترس از طرد شدن تبدیل به ترس از مطلوب نبودن شد. سرانجام ما به کسی تبدیل شدیم که در حقیقت نیستیم. تبدیل به رونوشتی شدیم از باورهای مادر، پدر، جامعه و مذهب


دون میگوئل روئیز
چهار میثاق
به بههههههه.. افرییین
فکر کنم این بار من باید از اینا بذارم:)))
❤❤❤❤
۲۷ اردیبهشت
چه چیزی رو جناب پارسا
۲۸ اردیبهشت
موضوع این تاتر رو جناب لهاک
۲۸ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید