تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک): انسانی که به شناخت خویش نرسیده باشد، بی‌سواد حقیقی
S2 : 19:25:35
انسانی که به شناخت خویش نرسیده باشد، بی‌سواد حقیقی است، هر چند تمام کتاب‌های دنیا را خوانده باشد. اگر درونت پر از خشم، نفرت، خودخواهی و غرور، حسادت و زباله‌های دیگر است، بدان که هیچگاه چیزی را نیاموخته‌ای و هنوز رشد نکرده‌ای

‎جدو کریشنامورتی
نویسنده، متفکر و سخنران هندی تبار