تیوال | محمد لهاک ( آقای سوبژه ) درباره نمایش گوشتان با من است ؟: هزار راه نرفته ام هزار خاطره ننوشته.... و اندک فرصتی. نزدیک
S3 : 03:49:02
هزار راه نرفته ام
هزار خاطره ننوشته....
و اندک فرصتی.
نزدیک به خط پایان
من در خود گم شدم
گم..........
در میان موهایی که سپید شد وسیاه ماند
دیگر حتی ، حتی ! آینه ها هم خاطره جذابیتی را به یادم نمی‌آورد
دیگر حتی ، حتی ! خاطره ها هم امیدم نمیدهند
......
.
.
.
.
.
.
.
دستم ... دیدن ادامه » به دست دوست ماند پایم به پای راه رفت