تیوال | محمد لهاک ( آقای سوبژه ): _ شجاعت مرگ رو داری؟ + شجاعت من بیش از مرگه، من جرات
S2 : 20:20:51