تیوال | پروفایل مجید قهرمانی
S2 : 07:23:01
مجید قهرمانی 
ریاضی
دکتری  
اصفهان 
مدرس 
 
 
۱۹ مرداد ۱۳۹۶