تیوال | پروفایل مجید قهرمانی
S3 : 06:42:08
مجید قهرمانی 
ریاضی
دکتری  
اصفهان 
مدرس 
 
 
۱۹ مرداد ۱۳۹۶