آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مهدیه نادمی
S3 : 05:37:11 | com/org
مهدیه نادمی 
اقتصاد
کارشناسی ارشد  
حسابرس 
تئاتر-سینما-فعالیتهای ورزشی و مطالعه کتاب 
تهران / تهران  
۰۷ بهمن ۱۳۹۶