آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل هادی ماهرانی
S3 : 14:05:18 | com/org
هادی ماهرانی 
سینما
کمی مرتبت با سینما 
شعر،داستان،فیلمنامه 
اندکی تحصیل در رشته سینما دارم و علاقه ای به سرایش - maherani.action@gmail.com 
برای خودم می نویسم و گاهی در مجله ای؛ - فیلم کوتاه میسازم و فیلمنامه مینویسم؛ - گاهی نمایشنامه هم مینویسم  
اصفهان / اصفهان  
۱۹ آذر ۱۳۹۴